• Czwartek, 18 Sierpień 2022, imieniny Bogusława, Bronisława, Ilony
 
strona główna / komunikaty / REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Komunikaty

2018-01-30 - 2018-04-03

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCHRekrutacja 2018/2019

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Jasienica rozpocznie się 12 lutego 2018 r. i potrwa do 3 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje dot. harmonogramu oraz kryteriów można znaleźć na stronie www.gzosip.jasienica.pl w zakładce Dla rodziców i uczniów -> Rekrutacja 2018/2019 lub w siedzibach poszczególnych szkół i przedszkoli.
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkól podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica określa Zarządzenie Nr 0050.9.2018 Wójta Gminy Jasienica z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica.
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica.
Lp.
 Czynności rekrutacyjne
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  12.02.2018r.
do
08.03.2018r.
  23.04.2018r.
do
15.08.2018r.
2
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.
  09.03.2018r.
do
13.03.2018r.
  16.08.2018r.
do
24.08.2018r.
3
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
20.03.2018r.
godz. 10 00
27.08.2018r.
godz. 10 00
4
 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
  21.03.2018r.
do
27.03.2018r.
  28.08.2018r.
do
30.08.2018r.
5
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
  03.04.2018r.
godz. 10 00
  31.08.2018r.
godz. 10 00
 
Zasady rekrutacji do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019
Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 zostanie przeprowadzona zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz. 610 ze zm.)
 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019 na wolne miejsca w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Jasienica rozpocznie się dnia 12 lutego 2018 r. , a zakończy dnia 3 kwietnia 2018 r.
 1. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie Gminy Jasienica, nie uczęszczających jeszcze do przedszkola lub zmieniających przedszkole.        
 1. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice tych dzieci są zobowiązani do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 1 lutego 2018 r. do 9 lutego2018 r. Rodzice są zobowiązani również do podpisania umowy na kolejny rok szkolny.
 
I. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego
 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone
  w ustawie Prawo oświatowe - tzw. kryteria ustawowe:
 • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Wymienione kryteria mają jednakową wartość.
 1. Na potwierdzenie spełniana przez kandydata kryteriów ustawowych, do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016 poz. 2046 ze zm.)
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2017 poz. 697 ze zm.)
 1. Dokumenty wymienione w pkt 5 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego - zgodnie z art. 76a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 1257 ze zm.) - odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 
II. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, tzw. kryteria samorządowe .
 1. Kryteria samorządowe określają:  Uchwała Nr XXVIII/413/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 marca 2017 r. oraz  Uchwała Nr XXIX/434/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 kwietnia 2017 r.   Kryteria samorządowe są następujące :
 • Pozostanie obojga rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub samotnie wychowującej dzieci - 4 pkt
 • Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola - 2 pkt
 • Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły - 1 pkt
 • Pozostawanie jednego rodzica w zatrudnieniu lub prowadzenie przez niego działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 1 pkt
 1. Na potwierdzenie spełniana przez kandydata kryteriów samorządowych, do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
 1. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Jasienica oraz dzieci w wieku 2,5 lat, mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jasienica, jeżeli po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
 
Kolejność składania wniosków nie ma znaczenia.
Wnioski o przyjęcie do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą być składane maksymalnie do trzech wybranych przedszkoli.
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych
na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica.
Lp.
 Czynności rekrutacyjne
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
12.02.2018r.
do
12.03.2018r.
04.04.2018r.
do
09.04.2018r.
2
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.
  14.03.2018r.
10.04.2018r.
3
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  15.03.2018r.
godz. 10 00
11.04.2018r.
godz. 10 00
4
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
  23.03.2018r. 
18.04.2018r.
5
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
  03.04.2018r.
godz. 10 00
  31.08.2018r.
godz. 10 00
 
 Lp.
Kryterium
Liczba punktów
Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
1.
 
Dziecko zamieszkałe w obwodzie sąsiadującym bezpośrednio z obwodem wybranej szkoły
 
 3
 
Oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania
 
2.
 
Kontynuacja nauki w danej szkole po realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego
 
 3
 
Oświadczenie rodziców o miejscu realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego ich dziecka
3.
 
Rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny w wybranej szkole
  2
 
Oświadczenie rodziców potwierdzające realizację obowiązku ich dzieci/dziecka w danej szkole
 
4.
 
Miejsce pracy rodziców/rodzica znajduje się w pobliżu szkoły
 
  2
 
Oświadczenie rodziców o ich miejscu pracy zawodowej
5.
 
W pobliżu szkoły zamieszkują krewni dziecka, wspierający rodziców lub rodzica w zapewnieniu należytej opieki
 
 2
 
Oświadczenie rodziców o zamieszkiwaniu krewnych, którzy wspierają ich w zapewnieniu dziecku należytej opieki.
 
 
 
Urszula Bujok
Dyrektor Gminnego
Zespołu Obsługi
Szkół i Przedszkoli
w Jasienicy
 
 • MONITOR POLSKI
 • DZIENNIK USTAW
 • logo Powiat Bielski
 • logo Śląskie. Pozytywna energia
 • logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
 • logo Związek Powiatów Polskich
 • logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
 • logo Euroregion Śląsk Cieszyński
 • logo LGD Ziemia Bielska
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.