• Niedziela, 25 Luty 2024, imieniny Almy, Cezarego, Jarosława
 
strona główna / organizacje pozarządowe / MOŻLIWA OCHRONA TARYFOWA

Organizacje pozarządowe

2022-03-03 - 2022-05-31

MOŻLIWA OCHRONA TARYFOWAZgodnie z ustawą z dnia 26.01.2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r, poz. 202) rozszerzony został katalog odbiorców paliwa gazowego uprawionych do korzystania przy rozliczeniach z cen w wysokości ustalonej dla odbiorców w gospodarstwach domowych:

Ceny taryfowe zatwierdzane przez Prezesa URE będą teraz dotyczyły nie tylko odbiorców w gospodarstwach domowych, ale będą mogły z nich korzystać również:

1) wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,

2) podmioty, które z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe, w lokalach podmiotów, o których mowa niżej, w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby określone przepisie lub do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w gospodarstwach domowych, znajdujących się w budynkach wielolokalowych lub w lokalach podmiotów wymienionych niżej,

3) podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych,

4) jednostki organizacyjne pomocy społecznej,

5) noclegownie i ogrzewalnie,

6) jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

7) podmioty systemu oświaty,

8) uczelnie,

9) podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce,

10) kościoły i inne związki wyznaniowe,

11) podmioty prowadzące działalność kulturalną i archiwalną,

12) ochotnicze straże pożarne,

13) placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku,

14) rodzinne domy pomocy,

15) centra i kluby integracji społecznej,

16) warsztaty terapii zajęciowej,

17) organizacje pozarządowe,

18) spółdzielnie socjalne.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi oraz wskazanymi wyżej podmiotami użyteczności publicznej powinny złożyć odpowiednie oświadczenia swojemu dostawcy do dnia 15 marca br.

Jest to warunek objęcia uprawnionych odbiorców ochroną taryfową.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.pgnig.pl/ochrona-taryfowa

Ustawa wraz z wzorami oświadczeń: dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/212

  • MONITOR POLSKI
  • DZIENNIK USTAW
  • logo Powiat Bielski
  • logo Śląskie. Pozytywna energia
  • logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
  • logo Związek Powiatów Polskich
  • logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
  • logo Euroregion Śląsk Cieszyński
  • logo LGD Ziemia Bielska
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.