• Czwartek, 30 Czerwiec 2022, imieniny Arnolda, Emiliany, Lucyny
 
strona główna / organizacje pozarządowe / INFORMACJA O SPOSOBIE ROZLICZANIA DOTACJI

Organizacje pozarządowe

2014-11-21 -

INFORMACJA O SPOSOBIE ROZLICZANIA DOTACJIUDZIELONYCH W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY JASIENICA W 2014 ROKU:

Urząd Gminy Jasienica informuje, że sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25), w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

 
Do sprawozdania należy dołączyć kserokopie wszystkich faktur (rachunków, umów) związanych z realizacją zadania publicznego, dokumentujących pokrycie kosztów ze środków pochodzących z dotacji jak również środków własnych.
Dokumenty finansowe powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 330). Każda faktura (rachunek) powinna zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający następujące elementy:
·       nazwa zadania wraz z nr i datą umowy (w przypadku aneksu do umowy należy dopisać nr aneksu oraz wskazać datę zawarcia),
·       przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności,
·       wskazanie, z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta (dotacja, środki własne oraz z innych źródeł),
·       adnotacja, że faktura została sprawdzona pod względem rachunkowym i formalnym (data i czytelne podpisy osób odpowiedzialnych),
·       dekret księgowy (sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych),
·       potwierdzenia zapłaty.
 
Wyżej wymienione dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu (zgodnie z KRS). Kserokopie faktur (rachunków, umów) stanowiące załącznik do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem z datą i podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu.
 
Przy rozliczaniu wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy należy dołączyć oświadczenie wolontariusza/członka stowarzyszenia pracującego społecznie/ o wykonaniu zadania bądź działań w ramach realizacji zadania publicznego. Ponadto do sprawozdania należy załączyć materiały potwierdzające faktyczne działania podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, zaproszenia, raporty, zdjęcia itp.) Niewykorzystaną kwotę dotacji zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego na rachunek bankowy zleceniodawcy podany w umowie.

 

 

  • MONITOR POLSKI
  • DZIENNIK USTAW
  • logo Powiat Bielski
  • logo Śląskie. Pozytywna energia
  • logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
  • logo Związek Powiatów Polskich
  • logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
  • logo Euroregion Śląsk Cieszyński
  • logo LGD Ziemia Bielska
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.